Obsahová náplň kurzu „Mezinárodní marketing“


Vstup do on-line kurzu

     V přípravné fázi druhého kurzu na téma „Mezinárodní marketing“ byl proveden Průzkum potřeb členů cílové skupiny projektu s ohledem na jejich proexportní znalosti a potřeby ve snaze získat nezbytné informace pro vytvoření vhodné struktury a obsahové náplně speciálních, prakticky orientovaných, e-learningových kurzů. Celkem bylo elektronicky osloveno cca 3.000 firem z MSK.

V důsledku velkého zájmu a širokého zapojení pilotní skupiny došlo v důsledku shody preferenčních bodů některých modulů k jejich vhodnému spojení dle možností tak, aby účastníci kurzu nebyli ochuzeni o některá důležitá témata a kurz tak pojal danou problematiku komplexně. Dojde také k navýšení počtu modulů v souvislosti se zařazením povinného bloku týkajícího se environmentální problematiky v zahraničním styku.

Na základě preferencí bude druhý kurz připraven a od srpna 2011 pilotně ověřen na skupině minimálně 30 zájemců o další vzdělávání. Úspěšné absolvování e-learningových kurzů bude pro jejich účastníky znamenat zvýšení a rozšíření jejich kvalifikace pro působení v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu, což následně povede také ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce či ke zlepšení možností kariérního růstu v rámci stávajícího zaměstnání.

Na základě vyplněných dotazníků od 57 zájemců o participaci v rámci pilotní skupiny projektu „Škola zahraničního obchodu“, kurzu č. 2 Mezinárodní marketing, vyplynulo, že největší zájem mají potencionální kursisté o níže uvedené moduly:

Modul 1 – Mezinárodní prostředí a identifikace rizik
26.8.2011
 • postupy a kritéria analýzy mezinárodního ekonomického prostředí
 • faktory, které vytvářejí marginální podmínky ekonomického rozvoje země
 • faktory a podmínky, které ovlivňují strategii podniků při vstupu na cílový zahraniční trh
 • specifické faktory kulturního a sociálního prostředí
 • praktické příklady postupu a strategií při zahraničních obchodních jednáních
Doporučená studijní literatura
Modul 2 – Mezinárodní výrobková politika a politika značky
30.9.2011
 • práce marketingových manažerů podniků
 • praktické příklady představující možnosti uplatnění marketingových výrobkových strategií
 • specifické přístupy k problematice balení výrobků pro zahraniční trhy
 • životní cyklus výrobku
 • specifické marketingové strategie
 • politika značky
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Dr.Ing. Vaštíková Miroslava
Modul 3 – Strategické plánování v mezinárodním marketingu
21.10.2011
 • kroky managementu v mezinárodním marketingu v rozhodovacím procesu podniku
 • význam a využití vhodných marketingových strategií a analýz
 • segmentace a výběr cílových zahraničních trhů
 • strategie positioningu
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Doc.Ing. Emanuel Šustek, CSc.
 • Dr.Ing. Vaštíková Miroslava
Modul 4 – Mezinárodní cenová a distribuční politika
&nbsp 25.11.2011
 • faktory ovlivňující cenovou politiku podniku
 • cenové strategie a taktiky
 • praktické příklady strategického rozhodování podniků o způsobu mezinárodní distribuce
 • strategické možnosti vstupu do cizích distribučních kanálů
 • postup při výběru distribučního partnera
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Dr.Ing. Vaštíková Miroslava
Modul 5 – Mezinárodní marketingová komunikační politika
&nbsp 9.12.2011
 • možnosti vytváření mezinárodní komunikační politiky
 • bariéry při překonávání komunikačních sdělení v mezinárodním prostředí
 • vlastní mezinárodní komunikační strategie
 • tvorba mezinárodní marketingové komunikace
 • portfolio jednotlivých nástrojů mezinárodní komunikace
 • možnosti uplatnění nových trendů v marketingové komunikaci
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Dr.Ing. Vaštíková Miroslava
Modul 6 – Environmentální problematika v zahraničním styku
&nbsp 13.1.2012
 • uplatňování environmentálnímu managementu v Evropské unii
 • společenský význam environmentálního managementu a jakosti
 • ukazatele se strukturou současného řízení environmentálního managementu a jakosti
 • mezinárodní normy environmentálního managementu a jakosti a jejich uplatňování v praxi
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Ing. Martin Zdrálek
 • Dr.Ing. Vaštíková Miroslava

  Nahoru