sídlo Obchodně podnikatelské fakulty

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné – koordinátor projektu
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je součástí Slezské univerzity v Opavě, která vznikla po roce 1989 podle zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, který nabyl účinnosti dne 28. září 1991.
Za 20 let existence si Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vybudovala v městě Karviné, v regionu i mezi ekonomicky orientovanými fakultami v České republice pevné postavení. Výrazně je zapojena do mezinárodních, celostátních i regionálních aktivit. Zvláště její působení v regionu je nezastupitelné a vycházelo z výzkumného záměru „Vývoj podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání“ v období transformace i současných ekonomických a sociálních změn. Fakulta v návaznosti na předcházející programy rozvoje poskytuje ekonomické vzdělání v bakalářských, navazujících magisterských studijních programech i v doktorském studijním programu. Vzdělávání se uskutečňuje v prezenční a kombinované formě studia, v kombinované formě s e-Learningovou podporou. Stav studentů fakulty se stabilizoval na počtu cca 4 000 studentů ve všech akreditovaných studijních programech a formách studia.


sídlo Okresní hospodářské komory

Okresní hospodářská komora Karviná – partner projektu
Okresní hospodářská komora Karviná byla založena v roce 1995 jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky, ustanovené zákonem č. 301/1992 Sb. Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat potřeby svých členů. Členská základna má možnost využívat spoustu benefitů vztahujících se k akcím a službám hospodářských komor, tak také uplatňovat slevy na zboží a služby ostatních členských firem.

K hlavním úkolům Hospodářské komory patří poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností. OHK Karviná se dlouhodobě partnersky podílí na realizaci mnoha projektů financovaných z fondů Evropské unie (např. EQUAL – Tvá budoucnost, Od osmi do čtyř, Romcentrum, OP RLZ – Ženy naší generace, Aktivitou k získání zaměstnání, Prohloubení manažerských dovedností řídicích pracovníků malých a středních podniků, OP VK – Škola pro život, TechIN - Propojení studia a praxe aj.).